Alapszabályzat

A Zarándok Kaland Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Általános rendelkezések

 1. §
  (1) Az egyesület neve: Zarándok Kaland Egyesület (a továbbiakban: egyesület).

(2) Az egyesület rövidített neve: Zarándok Kaland

(3) Az egyesület székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 18/b.

(4) Az egyesület működési területe országos.

(5) Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Et.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.), továbbá saját alapszabálya szerint működik.

(6) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem fogad el.

(7) Az egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

Az egyesület céljai

 1. §
  (1) Az egyesület céljai:
 2. a) hátizsákos kalandtúrák és gyalogos zarándok utak szervezése, a gyaloglás népszerűsítése
  b) a hazai és külföldi természetjárás és a csoportos zarándoklatok által az egészségesebb életmód, a csoport-, és közösségépítés, önismeret és személyiség fejlesztés, a másik emberre való odafigyelés elősegítése;
  c, felkelteni a természetjárás iránti igényt, növelni a természetjáró tevékenységbe kapcsolódók számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sport jellegű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programok szervezésével.
  d) az aktív testmozgás által az egészséges önbizalom erősítése, a testi-lelki tartás, a mások elfogadására való készség, a kölcsönös együttműködés képessége;
  e) szélesebb látásmód kialakítása, szűkebb értelemben az egyénnek a magáért, túratársaiért és környezetéért, valamint nemzetéért érzett, tágabb értelemben az élő és élettelen világért, az emberiségért érzett felelősségtudatának erősítése;
  f) hazánk és Európa történelemi és kulturális értékeinek megismerése és megismertetése;
  g) a zarándoklat lényegének széles körben terjesztése, vándorlásra és lelki elmélyülésre azaz fizikai cselekvésen kívül lelki-szellemi aktivitásra buzdítás
 3. §
  (2) Az egyesület feladatai:
 4. a) Felkelteni a természetjárás iránti igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözni a természetjárás gyakorlására.
  b) Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal.
  c) Túrák és zarándoklatok szervezésével gazdagítani a természet, a haza és más országok, népek illetve a zarándoklat megismerésének lehetőségeit.

(2) Az (1) pontban vázolt célok megvalósítása érdekében az egyesület főként az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
a) nevelés, oktatás, képességfejlesztő ismeretterjesztés;
b) sport,
c) természetvédelem;
d) környezetvédelem;
e) szociális tevékenység, családsegítés;
f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése;

(3) Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködhet minden olyan hazai, külföldi és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amely segíti az egyesület eredményes működését, és céljainak megvalósítását.

Az egyesület tagjai
3. §
(1) Az egyesületnek alapító (rendes), pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

(2) A jelen alapszabályban a továbbiakban azon rendelkezéseknél, ahol a “tag” kifejezés szerepel, csupán az egyesület alapító tagjait kell érteni. A tiszteletbeli tagokra, valamint a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések esetében a szöveg a “tiszteletbeli tag”, illetve „pártoló tag” kifejezést tünteti fel.

(3) Az egyesület alapító és pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki (amely) a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja. Tag kiskorú személy is lehet. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület alapszabályát ismeri, és az alapszabályt, az egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(4) A szövetség pártoló tagja lehet minden személy, aki vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását. Pártoló egyesületi tag bárki lehet, aki a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja az alapszabályban foglaltakat, és vállalja a tagsági díj megfizetését az év bármely szakaszában. Aki banki átutalással rendezi a tagsági díjat, automatikusan egyesületi taggá válik. A tagsági díj vissza nem térítendő! A tagsági díj visszatérítését senki nem kezdeményezheti.

(5) Az elnökség köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

(6) Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását, és az alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja. Pártoló tag kiskorú személy is lehet.

(7) Az elnökség határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával, az elfogadás napján jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet. Ez alól kivétel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

A tagság megszűnése

4.§
(1) Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
b) a kilépés írásbeli bejelentésével,
c) kizárással,
d) törléssel,
e) az egyesület megszűnésével
f) minden év végén december 31. nappal bezárólag. Adott évben csak az lehet egyesületi tag, aki befizette az adott évre meghatározott tagsági díjat.

(2) Az alapító tag, pártoló tag és a tiszteletbeli tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Kilépési szándékát a tag az elnökséghez köteles írásban bejelenteni. A kilépés hatálya az a nap, amely napon az írásbeli bejelentést az egyesület elnöksége átveszi.

(3) Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, pártoló tagot, illetve tiszteletbeli tagot, aki (amely) az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít.

(4) Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a kilenc hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(5) Nem lehet kizárására irányuló eljárást indítani a tag, pártoló tag, illetve tiszteletbeli tag ellen, ha az alapul szolgáló magatartás elkövetése óta egy év, illetve az arról való tudomásszerzés óta kilenc hónap eltelt.

(6) A kizárási eljárásról az elnökség hoz határozatot, a határozat abban az esetben is meghozható, ha arról az eljárás alá vont személynek nincs tudomása.

(7) A kizárásról, illetve a törlésről az elnökség írásban indokolt határozattal dönt, amit az eljárás alá vont személy részére nyolc napon belül postázni kell. Az eljárás alá vont tag nem vehet részt a szavazáson.

(10) A kizárást, törlést kimondó határozat ellen az átvételétől számított 15 napon belül lehetséges fellebbezést benyújtani a közgyűléshez. A fellebbezést a közgyűlésnek címezve kell írásban előterjeszteni. A fellebbezésnek a törlésre halasztó hatálya van, arról a fellebbezés átvételét követő első közgyűlésen dönteni kell.

(11) A kizárt tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag a fellebbezés elutasítását követően törvényes határidőben bírósághoz fordulhat a határozat felülvizsgálata iránt. A keresetnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya.

(12) A kizárt tagot, pártoló tagot, tiszteletbeli tagot törölni kell a tagnyilvántartásból.

Tagsági jogok és kötelezettségek

 1. §
  (1) Az egyesület tagja jogosult:
  a) részt venni az Egyesület rendezvényein
  b) a közgyűlésen egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
  c) a természetes személy és jogi személy tagok választhatnak és választhatók az egyesület tisztségeire. A nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatók a szervezet tisztségeire.

(2) A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók, szavazati joggal nem rendelkeznek, kötelesek az alapszabály rendelkezéseit betartani.

(3) Az egyesület tagja köteles:
a) az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
b) az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
c) a tagdíjat határidőben megfizetni.

(4) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait személyesen, törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján is gyakorolhatja.

(5) Az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 1. §
  (1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség, valamint az elnök irányítja és látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség tagjai és az I. számú alelnök és a II. számú alelnök.

(2) Az egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az egyesület képviselője az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(3) Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(4) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

(5) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, illetve az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az elnökség tagja,
b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közgyűlés

 1. §
  (1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az elnök az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada a cél vagy az ok megjelölésével írásban ezt kéri. Rendkívüli közgyűlés összehívására a bíróság is jogosult.

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az elnökség tagjai és az elnök megválasztása
c) az elnökség tagjai és az elnök visszahívása,
d) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása,
e) az egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,
f) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
e) az éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
f) más egyesülettel való egyesülés, feloszlás kimondása,
g) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt,
h) a tagsági, pártoló tagsági és tiszteletbeli tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,
i) az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása.

(3) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az (2) bekezdés a)-d) pontját, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább kétharmadának) igenlő szavazata szükséges. A tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag kizárására, törlésére vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott személy szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(4) A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(5) A közgyűlést az elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak emailben a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

(6) A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha az sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást az egyesület székhelyén közzé kell tenni

(7) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon – változatlan napirend mellett – egy órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt az eredeti meghívó tartalmazza.

(8) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

Az elnökség

 1. §
  (1) Az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség, amelynek tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választja – kivéve az elnököt, akit 5 év időtartamra választanak. Az elnökség tagjai: elnök, I. számú alelnök és II. számú alelnök

(2) Az elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, képviselője, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és tagja az egyesületnek.

(3) Az elnökség évente legalább két alkalommal tart ülést. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(4) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távolléte esetén a levezető Elnök szava dönt.

(5) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(6) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének és a befizetés módjának meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) az elnök utasítása a közgyűlés összehívására,) az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
g) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése,
h) az elnökség hatáskörében meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet, dönt a más szervezetben való tagsági részvételről,
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik más egyesületi szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe.

(7) A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

Az elnök
9. §
(1) Az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő. Az egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

(2) Az elnök hatásköre és feladatai:
a) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
e) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
f) az egyesület közgyűlésének határozatairól és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható (határozatok könyve),
g) az éves beszámoló tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése,
h) a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése.

Az egyesület gazdálkodása

 1. §
  (1) Az egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

(2) Az egyesület bevételei:
a) tagdíj
b) az egyéb, cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
c) a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
d) a vállalkozási jövedelem,
e) adomány, támogatás, pályázati bevétel,
f) egyéb bevételek.

(3) A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezhetik.

(4) Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Az egyesület, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(5) Az egyesület a támogatásokból, a felhalmozott vagyonból esetenként, külön meghatározásra kerülő ösztöndíjakat, tudományos elismeréseket, díjakat, emlékérmet, segélyeket alapíthat.

(6) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(7) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

(8) Az egyesület a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

(9) Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért vagyona mértékéig felel.

(10) Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

(11) Az egyesület saját vezető tisztségviselőjét, az egyesület támogatóját, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(12) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A tagdíj
12. §
(1) A tagdíj mértékét az alakulás évére az alakuló közgyűlés, ezt követően az elnökség állapítja meg.

(2) A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető. A pártoló egyesületi tag vállalja és megfizeti a pártoló tagsági díjat. Tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.

Az egyesület képviselete
13. §
(1) Az egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

(2) Az egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés, a döntések nyilvánossága

Az egyesület megszűnése

 1. §
  (1) Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az egyesület feloszlása esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a közgyűlés rendelkezik. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

Záró rendelkezések

 1. §
  (1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Et., a Kszt., illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése 2016 január 14-én egyhangú határozattal elfogadta.

Budapest, 2016 január 14.

 

Eredmény:
15 + 12 =